Kodeks Napoleona
Kodeks Napoleona miał szczególny wpływ na Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego obowiązujący w naszym kraju od 1826 roku. Zdolność dziedziczenia została rozgraniczona w zależności od wieku. Na przykład opiekuni nie mogli otrzymać zapisu testamentowego od pozostających pod ich opieką małoletnich. W ramach wpływu Kodeksu Napoleona obowiązywał system rezerwy spadkowej mający na celu zabezpieczenie interesów spadkowych rodziny spadkodawcy poprzez podział spadku na co najmniej dwie części, z których jedna nie podlegała zasadzie swobody testowania.

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch to austriacki kodeks cywilny z 1811 roku. Ograniczał zdolność testowania od wieku i stanu umysłowego. Osoby tzw. marnotrawne mogły rozporządzać co najwyżej połową majątku. Znał system zachowku polegający na tym, że osoby kompetentne do zachowku otrzymywały możliwość roszczenia do spadkobiercy, który został uwzględniony w testamencie o zapłatę kwoty będącej równowartością należnej im części obowiązkowej. Bürgerliches Gesetzbuch
Bürgerliches Gesetzbuch to ogólnoniemiecki kodeks cywilny z 1896 roku wymieniający wśród rodziców koniecznych również małżonka. BGB znał system zachowku.

Anna Kowalska, foto:GeeW/Pixabay