Członkowie rady opiniują projekty ustaw, a także wspierają konkretne działania legislacyjne. Doradzają również ministrowi sprawiedliwości w sprawach dotyczących notariatu. Raz w roku Krajowa Rada Notarialna składa ocenę stanu notariatu.
Radę tworzą przedstawiciele jedenastu izb notarialnych z: Białegostoku, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. KRN reprezentuje notariat polski w Międzynarodowej Unii Notariatu oraz w Radzie Konferencji Notariatów Unii Europejskiej.

System informatyczny
Od 2009 roku działa system informatyczny opracowany przez Krajową Radę Notarialną, który służy do prowadzenia Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia. System pozwala na dokonywanie notarialnych poświadczeń dziedziczenia alternatywnie do postępowań sądowych. Co istotne, każdy z nas ma możliwość korzystania z jego zasobów.

(MW)