Nie trzeba wskazywać imienia i nazwiska tych osób, wystarczy sformułowanie "moja małżonka" albo "mój młodszy brat". Jeśli nie określimy udziału poszczególnych spadkobierców, to dziedziczą oni w częściach równych.
Spadkobiercą może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, np. organizacja charytatywna (stowarzyszenie, fundacja, związek wyznaniowy), instytucja kultury (muzeum, galeria sztuki, teatr), instytucja naukowa (szkoła wyższa) czy spółka.
Coraz bardziej popularne staje się także ustanowienie fundacji przez osobę sporządzającą testament (fundację w swoim spadku powołała np. Wisława Szymborska).

Spadek, ale pod warunkiem…
Przepisując nasz majątek na określonego spadkobiercę, możemy nałożyć na niego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania. Co to oznacza? Na przykład polecenie, aby spadkobierca zajął się organizacją pogrzebu albo dbał o porządek na grobie . Polecenie dotyczyć może także obowiązku zajęcia się którymś z członków rodziny czy też nadzorem nad firmą czy stowarzyszeniem, w którym działał testator. Co istotne, polecenie to nie może być związane z elementem majątkowym.