Przepisy te reguluje art. 129, par. 2 i 3 Kodeksu postępowania cywilnego.
Uwierzytelnienie dokumentów polega na umieszczeniu pieczęci z napisem "zgodność z oryginałem" i dołączeniu czytelnego podpisu osoby, która dokonuje uwierzytelnienia.

W przypadku poświadczenia kserokopii dokumentacji medycznej uwierzytelnienia dokonuje uprawniony do tego pracownik placówki medycznej, która wydaje te dokumenty. Uwierzytelnienia kserokopii dowodu osobistego i aktów stanu cywilnego dokonuje pracownik urzędu miasta lub gminy, który ten dokument wydał, może także zrobić to notariusz. Do poświadczania kopii dokumentów nie są natomiast uprawnione takie osoby jak osoba ubezpieczona, członek rodziny osoby ubezpieczonej czy agent ubezpieczeniowy.

W przypadku niektórych spraw nie trzeba uwierzytelniać kopii dokumentu, a zamiast tego można dołączyć odpowiednie oświadczenie. Dotyczy to zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, rejestru przedsiębiorców w KRS, o nadaniu numeru NIP i REGON, informacji o dochodach, niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i składkami do ZUS.
(MW)