Ochrona osobista polega na czasowej lub stałej obecności policjantów w pobliżu osoby chronionej i jej najbliższego otoczenia. Obejmuje również wskazanie bezpiecznych miejsc przebywania i sposobów przemieszczania się oraz określenia zasad i warunków kontaktu z innymi ludźmi.

W przypadku gdy osoba chroniona nie pracuje bądź nie może pracować ze względu na zagrożenie zdrowia/życia ani też nie posiada innych źródeł dochodu, ustawa gwarantuje pomoc finansową na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, pokrycie (częściowe lub całkowite) kosztów związanych z opłatami za mieszkanie oraz kosztów opieki zdrowotnej.

Nowe regulacje wprowadzają również zasadę poufności danych dotyczących miejsca zamieszkania i zatrudnienia świadka: nie pojawiają się one w protokole przesłuchania, tylko w załączniku do wyłącznej wiadomości organu prowadzącego postępowanie. Dodatkowo przesłuchanie świadka lub pokrzywdzonego może odbyć się w formie wideokonferencji. Przed wprowadzeniem nowych regulacji opcja ta dotyczyła wyłącznie osób małoletnich oraz obowiązywała w przypadku przeszkód o charakterze geograficznym.

Ułatwiony został również dostęp do pomocy psychologicznej dla ofiar przestępstw i ich najbliższych poprzez powołanie przy wojewódzkich komendach policji specjalnych koordynatorów, którzy mają za zadanie zapewnić współdziałanie jednostek policji w udzielaniu ochrony oraz zapewnić pomoc psychologiczną pokrzywdzonym/świadkom.
(MW / fot. Pixabay/cc0)