Wgląd do akt sprawy mają wszystkie strony postępowania, a więc: powód/pozwany, wnioskodawca/uczestnik, oskarżony/obwiniony, oskarżyciel/oskarżyciel posiłkowy oraz ich pełnomocnicy. Każdej ze stron przysługuje prawo sporządzania notatek z akt sprawy. Za zgodą prezesa sądu akta mogą być udostępnione również innym osobom, np. dziennikarzom lub osobom trzecim, jednak pod warunkiem, że te ostatnie zostaną upoważnione przez którąkolwiek ze stron.

Potrzebne dokumenty
Aby móc przeglądać akta, strony muszą okazać dowód osobisty (w przypadku osób fizycznych) albo wpis z Krajowego Rejestru Sądowego (gdy stroną jest spółka).

Pełnomocnicy procesowi zobowiązani są do przedłożenia stosownych upoważnień.

Na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy sąd może wydać odpłatnie kserokopie dokumentów z akt sprawy. Kserokopie takie mogą także, za opłatą i na wniosek, otrzymać inne osoby.
(MW)