Usługa była odpłatna, a jej koszt wysoki – zwłaszcza gdy sporządzenie stanu majątku spadkowego wymagało specjalistycznej wiedzy. Rodziło to problem konieczności posiadania odpowiednich ku temu środków finansowych.

Nowe przepisy i w tym obszarze wprowadziły zmianę. Za dzień otwarcia spadku przyjmuje się datę śmierci spadkodawcy. Spadkobierca może sam sporządzić wykaz inwentarza, w którym powinny znaleźć się informacje o wartości poszczególnych składników masy spadkowej oraz o wysokości długów spadkowych na dzień otwarcia spadku.

Wzór spisu
Możliwe jest także sporządzenie spisu przez wykonawcę testamentu czy zapisobiercę windykacyjnego.
Wzór spisu został podany w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Należy go złożyć na formularzu wprowadzonym przez rozporządzenie. Problem może wystąpić jedynie wtedy, gdy wierzyciele zażądają uwiarygodnienia spisu i wystąpią o konieczność sporządzenia go przez urzędników.

Ograniczenie kosztów
Jak widać, nowelizacja posłuży spadkobiercom, eliminując ryzyko przejęcia spadku wraz z długami ponad wysokość dziedziczonego majątku. Ograniczy także koszty dziedziczących w zakresie sporządzenia inwentarza.
Niekorzystnie wpłynie jednak na interesy wierzycieli, którzy stracą finansowo na nowym rozporządzeniu poprzez zmniejszenie liczby egzekucji należności oraz przeniesienia na nich samych kosztów za sporządzenie spisu inwentarza.

Konsultacja prawna: Radca Prawny Sylwia Wiązowska-Grehl, http://kancelariaswg.pl.