Usługa była odpłatna, a jej koszt wysoki - zwłaszcza gdy sporządzenie stanu majątku spadkowego wymagało specjalistycznej wiedzy. Rodziło to problem konieczności posiadania odpowiednich ku temu środków finansowych.

Nowe przepisy i w tym obszarze wprowadziły zmianę. Za dzień otwarcia spadku przyjmuje się datę śmierci spadkodawcy. Spadkobierca może sam sporządzić wykaz inwentarza, w którym powinny znaleźć się informacje o wartości poszczególnych składników masy spadkowej oraz o wysokości długów spadkowych na dzień otwarcia spadku.

Wzór spisu
Możliwe jest także sporządzenie spisu przez wykonawcę testamentu czy zapisobiercę windykacyjnego.
Wzór spisu został podany w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Należy go złożyć na formularzu wprowadzonym przez rozporządzenie. Problem może wystąpić jedynie wtedy, gdy wierzyciele zażądają uwiarygodnienia spisu i wystąpią o konieczność sporządzenia go przez urzędników.

Ograniczenie kosztów
Jak widać, nowelizacja posłuży spadkobiercom, eliminując ryzyko przejęcia spadku wraz z długami ponad wysokość dziedziczonego majątku. Ograniczy także koszty dziedziczących w zakresie sporządzenia inwentarza.
Niekorzystnie wpłynie jednak na interesy wierzycieli, którzy stracą finansowo na nowym rozporządzeniu poprzez zmniejszenie liczby egzekucji należności oraz przeniesienia na nich samych kosztów za sporządzenie spisu inwentarza.