Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, nie zaś urzędnikiem państwowym. Działa przy sądzie rejonowym i prowadzi postępowania egzekucyjne - realizuje orzeczenia sądów, tzw. egzekucje komornicze.

Do głównych zadań komornika należy między innymi wykonywanie orzeczeń sądowych, prowadzenie licytacji komorniczych, poszukiwanie majątku dłużnika oraz zabezpieczanie spadku. Warto jednak lepiej poznać jego prawa i obowiązki.

Zadania komornika
Według aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów prawa komornik ma następujące zadania:
- wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenie pieniężne i niepieniężne, czyli ściąga należności z majątku dłużnika.

Ma prawo do prowadzenia egzekucji z jego wynagrodzenia i majątku;
- zabezpiecza roszczenia;
- poszukuje majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela;
- wykonuje ponadto inne tytuły egzekucyjne i wykonawcze wydane na podstawie osobnych przepisów;
- zabezpiecza spadek i sporządza spis inwentarza po spadkodawcy;
- przygotowuje protokoły stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia;
- doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia oraz inne ważne dokumenty - za potwierdzeniem odbioru;
- sprawuje nadzór urzędowy nad licytacjami komorniczymi na wniosek organizatora licytacji.

Co jeszcze warto wiedzieć?
Warto jednak pamiętać, że komornik sądowy może rozpocząć swoje działania egzekucyjne jedynie wtedy, gdy sąd wyda tytuł wykonawczy. Jest też zobowiązany, by postępować zgodnie z przepisami prawa, zarządzeniami organów nadzoru administracyjnego i wyrokami sądów.

Prowadząc swoje czynności, musi zachować zasady etyki zawodowej oraz tajemnice na temat prowadzonych spraw. Może też poprosić o pomoc policję, jeśli podczas prowadzenia czynności dojdzie do stawiania oporu, a także legitymować osoby. W trakcie swoich działań sam musi jednak posługiwać się identyfikatorem ze zdjęciem, imieniem, nazwiskiem, funkcją i oznaczeniem sądu rejonowego.

Więcej na komornikskora.pl

Lena.k