Jak zostać notariuszem?
Tak, notariusz działa jako prawnik tworzący akty stosowania prawa. Działa też jako prawnik świadczący pomoc prawną. Aby jednak notariusz został notariuszem, musi on przejść długą drogę nauki. Drogę wiodącą przez szkołę średnią, maturę, studia wyższe, magisterium, aż po aplikację notariuszowską i staż.

Jaka jest pozycja notariusza w polskim prawie?
Przede wszystkim musicie wiedzieć, że notariusza powołuje minister sprawiedliwości. Minister upoważnia go do sporządzania aktów notarialnych i do dokonywania innych czynności notarialnych. Warto też dodać, że działalność notariuszy reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku nazwana "Prawem o notariacie". Zgodnie z tą ustawą notariusz działa jako osoba zaufania publicznego i korzysta z przysługującej notariuszom publicznym ochrony.

Co robi notariusz?
No właśnie. A więc notariusz oprócz tego, że sporządza akty notarialne i akty poświadczenia dziedziczenia, podejmuje inne czynności, na przykład dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego. Sporządza także poświadczenia składając własnoręczny podpis, doręcza oświadczenia, spisuje protokoły zgromadzeń spółek prawa handlowego lub też spisuje protokoły poświadczenia dziedziczenia albo przebiegu aukcji. Sporządza także protesty czeków i weksli.
Notariusz przyjmuje również na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe czy też inne dokumenty, a także sporządza wypisy, odpisy, wyciągi i dokumenty, na żądanie sporządza strony, projekty aktów i oświadczenia oraz składa wnioski o wpis do księgi wieczystej. Sporządza również takie dokumenty jak hipoteka morska czy też przeprowadza przetargi publiczne.

Anna S., foto:geralt/Pixabay