Krajowa Rada Notarialna jest powołana do funkcjonowania na podstawie ustawy noszącej nazwę Prawo o notariacie. Warto wiedzieć, że w jej skład wchodzą przedstawiciele jedenastu, iż notarialnych rozsianych po całym kraju od Krakowa, przez Katowice i Warszawę po Białystok. Dowiedzmy się zatem jaki jest zakres działania KRN?

Wspomniana wyżej ustawa Prawo o notariacie dokładnie precyzuje zagadnienia będące w kompetencjach Krajowej Rady Notarialnej. Należy do nich nie tylko uchwalanie regulaminu wewnętrznego urzędowania kancelarii oraz przedstawianie propozycji i opinii na temat obowiązującej taksy notarialnej. Ma ona za zadanie także ścisłą współpracę z notariatami funkcjonującymi w innych państwach. Ponadto w zakresie jej działania znajduje się także wyrażanie stanowiska w sprawach rozpatrywanych przez Ministra Sprawiedliwości lub odmienne organy samorządu notarialnego. W swoich pracach ma także wybór spośród swoich członków rzecznika dyscyplinarnego niezbędnego do rozstrzygania ewentualnych nieprawidłowości oraz sporów. To ona musi wypowiadać się w sprawie etyki zawodowej notariuszy oraz ustala wysokości składek, jakie miesięcznie każdy notariusz musi wnosić na potrzeby samorządu notarialnego. Zajmuje się także zasadami ich wydatkowania. Może również zwolnić aplikantów od wnoszenia tej składki lub rozkładać im ją na raty wedle możliwości konkretnej osoby. Również program aplikacji notarialnej leży w zakresie jej kompetencji. Ponadto ustala zasady i tryb zwoływania kongresu notariuszy w Polsce.